PACJENT X14–15 WRZEŚNIA 2022WARSZAWA (FORMUŁA HYBRYDOWA)EYE ‑OPENING CASES & THESES; TIPS & HINTSKONFERENCJA
BRANŻY PHARMA

PACJENT X

Pacjent X? Co to właściwie znaczy? Pacjent jest celem: zarówno dedykowanych mu terapii, jak i marketingu firm farmaceutycznych. Ważne, by dobrze zrozumieć słowo „cel”. Pacjent to nie „target”, na który poluje drapieżny kapitalizm, ale człowiek, którego uwagę chcemy pozyskać po to, by skutecznie mu pomóc. Nie osiągniemy tego bez edukacji. Pacjent powinien rozumieć terapię, by leczyć się prawidłowo i z przekonaniem. Wyedukowany pacjent staje się naturalnym sojusznikiem „pharmy”: mówi o swojej terapii innym, pokazuje swoimi postępami w leczeniu skuteczność wybranej drogi, staje się wzorem postawy wobec trudów choroby. W pewnym szczególnym (dobrym!) sensie staje się „trendsetterem” swojej terapii. Lek jest martwym przedmiotem: nie ma głosu. Bez udziału pacjenta w żaden sposób nie manifestuje się jego skuteczność! Świat pharmy jest (i musi być!) pacjentocentryczny. Im wcześniej i lepiej to zrozumiemy, tym więcej wszyscy zyskamy: pacjenci – zdrowie (lub choćby lepszą kontrolę przewlekłej choroby), lekarze – satysfakcję, pharma – cały świat!
Zapraszamy na konferencję „PacjentX”, która ma nie tylko ambicję pokazywania tego, co w edukacyjnej trawie piszczy, ujawniania sprawdzonych metod dotarcia do pacjentów czy promowania na polskim rynku światowych trendów w edukacji chorych, ale także – nomen omen – edukowania i ośmielania przedstawicieli pharmy, by z większą świadomością i wprawą sięgali po te narzędzia. Właśnie: narzędzia! Tym nasza konferencja różni się od innych, że oferuje przydatne na co dzień know-how z zakresie edukacji pacjentów: narzędzia zarówno proste (dla początkujących), jak i bardziej finezyjne i złożone (dla zaawansowanych).
Jeżeli jesteś przedstawicielem branży farmaceutycznej, brand managerem, PR-owcem, jeżeli na co dzień odpowiadasz za promocję i sprzedaż produktów OTC lub Rx, wyrobów medycznych lub suplementów diety, jeżeli pracujesz w dziale medycznym, complience lub digital, jesteś związany ze służbą zdrowia, prowadzisz działalność naukową – ta konferencja jest właśnie dla Ciebie! Zapraszamy!
Organizatorzy

Golden Solutions
Sylwia Nowomiejska
Project Manager
Tel. 510 936 704
s.nowomiejska@goldensolutions.com.pl

Organizatorzy pragną gorąco podziękować Panu Igorowi Gnotowi z Connectmedica za copy nazwy Konferencji „Pacjent X”
WEŹ UDZIAŁ

PATRON

PARTNER

PARTNER

PARTNER

RADA PROGRAMOWA

Artur Mamcarz

Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wie­lo­let­ni Prodziekan II WL WUM, czło­nek pierw­szej Rady Uczelni WUM. Współzałożyciel i były Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Kardiologii Sportowej PTK, Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia (Członek Zarządu Towarzystwa). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenie Otyłości, Członek Rady Naukowej przy Polskiej Federacji Producentów Żywności, Konsultant ds. Kardiologii COMS, Ekspert medycz­ny PKOL w dzie­dzi­nie Kardiologii.
Autor licz­nych prac nauko­wych i mono­gra­fii m.in. z zakre­su kar­dio­lo­gii spor­to­wej, far­ma­ko­lo­gii kli­nicz­nej, kar­dio­sek­su­olo­gii, medy­cy­ny sty­lu życia.

Marcin Czech

Absolwent pro­gra­mu MBA, Studium Ekonomiki Zdrowia UW, Akademii Psychologii Przywództwa, spe­cja­li­sta epi­de­mio­lo­gii i zdro­wia publicz­ne­go, wykła­dow­ca Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Matki i Dziecka, gdzie zaj­mu­je sta­no­wi­sko kie­row­ni­ka Zakładu Farmakoekonomiki oraz kie­row­ni­ka Zespołu ds. Kontroli Zakażań Szpitalnych.
Gościnnie wykła­da na stu­diach MBA SGH-WUM, Wydziale Zarządzania UW oraz jako wizy­tu­ją­cy pro­fe­sor na Uniwersytetach w Sofii i w Astanie. W latach 2017–19 był wice­mi­ni­strem zdro­wia nad­zo­ru­ją­cym i współ­za­rzą­dza­ją­cym Departamentem Polityki
Lekowej i Farmacji oraz odpo­wia­da­ją­cym za współ­pra­cę mię­dzy­na­ro­do­wą Polski w zakre­sie zdro­wia. Jest pre­ze­sem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, człon­kiem Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, człon­kiem Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, człon­kiem Komitetu Zdrowia Publicznego PAN.

Zbigniew Kowalski

Z bran­żą phar­ma zwią­za­ny od 27 lat. Jest też jed­nym z pierw­szych w Polsce nauczy­cie­li aka­de­mic­kich naucza­ją­cych stu­den­tów wydzia­łu lekar­skie­go metod poro­zu­mie­wa­nia się z pacjentami.
Z wykształ­ce­nia jest nego­cja­to­rem oraz spe­cja­li­stą ds. komu­ni­ka­cji i anga­żo­wa­nia pacjen­tów. Jest auto­rem kil­ku istot­nych badań opi­nii. Od 2000 roku pro­wa­dzi tre­nin­gi, wykła­dy moty­wa­cyj­ne, warsz­ta­ty i deba­ty. Z jego wie­dzy sko­rzy­sta­ło dotych­czas ponad 130 000 osób, w tym ponad 70 000 Lekarzy, 25 000 Farmaceutów i ponad 20 000 pra­cow­ni­ków ze 113 firm far­ma­ceu­tycz­nych w kra­ju i za gra­ni­cą. Współpracuje jako wykła­dow­ca z wyż­szy­mi uczel­nia­mi i towa­rzy­stwa­mi nauko­wy­mi. Pełni funk­cję Przewodniczącego Sekcji Motywacji Pacjentów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. Od wie­lu lat wystę­pu­je na naj­waż­niej­szych zjaz­dach, kon­fe­ren­cjach i kon­gre­sach medycz­nych. Zapraszany jako komen­ta­tor i eks­pert oraz cyto­wa­ny przez czo­ło­we media. Jest auto­rem i współ­au­to­rem 12 ksią­żek, pod­ręcz­ni­ków i porad­ni­ków z zakre­su wyko­rzy­sty­wa­nia kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych w medy­cy­nie. Posiada akre­dy­ta­cję kon­sul­tan­ta i tre­ne­ra takich insty­tu­cji czy mode­li jak: Insights Discovery (typo­lo­gia sty­lów funk­cjo­no­wa­nia), Oldham & Morris (psy­cho­lo­gia oso­bo­wo­ści), Body Language Institute Washington (roz­po­zna­wa­nie kłam­stwa w kon­tak­cie inter­per­so­nal­nym). Mówca TEDx.

Maciej Krasnodębski

Od 2006 roku zwią­za­ny z bran­żą far­ma­ceu­tycz­ną. Absolwent wydzia­łu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarnych Studiów Managerów Farmacji Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zdo­by­wał w róż­nych fir­mach i agen­cjach takich jak: Activeweb, Via Medica, Medorado. Od 2016 odpo­wia­da za roz­wój stra­te­gii komu­ni­ka­cji mul­ti­chan­nel w Boehringer Ingelheim. Zainteresowania: komu­ni­ka­cja w ochro­nie zdro­wia, edu­ka­cja pacjen­tów i leka­rzy, wyko­rzy­sta­nie róż­nych kana­łów komu­ni­ka­cji w pro­ce­sie dia­lo­gu mię­dzy pacjen­tem leka­rzem i fir­mą far­ma­ceu­tycz­ną, nowo­cze­sny marketing.

Paweł Tokarzewski

pra­cu­je w inno­wa­cyj­nej cze­ści bran­ży far­ma­ceu­tycz­nej od 10 lat poru­sza­jąc się głów­nie w obsza­rze mar­ke­tin­gu, sprze­da­ży, zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi i pro­ce­sa­mi z wie­lu obsza­rów orga­ni­za­cji. Obecnie pra­cu­je w struk­tu­rach glo­bal­nych i zaj­muj sie mar­ke­tin­giem jed­ne­go z klu­czo­wych dla fir­my pro­duk­tów. Ukończył zarzą­dza­nie i mar­ke­ting na Politechnice Białostockiej, stu­dia pody­plo­mo­we z obsza­ru mar­ke­tin­gu pro­duk­tów far­me­ceu­tycz­nych na
Uniwersytecie Warszawskim oraz stu­dia MBA w Ochornie Zdrowia pro­wa­dzo­ne przez Szkołę Główną Handlową i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Jest entu­zja­stą bie­ga­nia, spor­tu (rów­nież w wymia­rze mar­ke­tin­go­wym), kina oraz podró­ży. W obsza­rze mar­ke­tin­gu i zarzą­dza­nia utoż­sa­mia się z cyta­tem: „People will for­get what you said, people will for­get what you did but people will never for­get how you made them feel”.

Diana Żochowska

Od 12 lat roz­wi­ja pro­duk­ty i usłu­gi z zakre­su digi­tal health skie­ro­wa­ne do pacjen­tów. Zbudowała ser­wi­sy abcZdrowie.pl i parenting.pl. Od 3 lat odpo­wia­da za Medonet.pl, gdzie sku­pia się na roz­wo­ju i dywer­sy­fi­ka­cji pro­duk­tu i biz­ne­su poprzez budo­wę spój­ne­go eko­sys­te­mu łączą­ce­go tre­ści z usłu­ga­mi tele­me­dycz­ny­mi i ecom­mer­ce. Medonet to obec­nie jeden z naj­więk­szych ser­wi­sów w Polsce, któ­ry w każ­dym mie­sią­cu odwie­dza ponad 10 mln real­nych użytkowników.

Jacek Karaś

lekarz któ­re­go karie­ra poto­czy­ła się w kie­run­ku poza-kli­nicz­nym. Rozwój pro­fe­sjo­nal­ny pokie­ro­wał go w kie­run­ku pra­cy jako bada­cza w bada­niach kli­nicz­nych w fir­mie CRO, po czym do pra­cy w dzia­łach medycz­nych w fir­mach far­ma­ceu­tycz­nych (Pfizer, Bayer) a w koń­cu do dzia­łów stra­te­gicz­nych i mar­ke­tin­gu w obsza­rze cho­rób ser­co­wo-naczy­nio­wych (Bayer). W tej chwi­li jest odpo­wie­dzial­ny za mię­dzy­na­ro­do­wy i cross-funk­cjo­nal­ny zespół w obsza­rze cho­rób ser­co­wo-naczy­nio­wych w CEE (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Absolwent II Wydziału Lekarskiego WUM (English Division), pody­plo­mo­wych stu­diów na Akademii Leona Koźminskiego jak rów­nież pody­plo­mo­wych stu­diów na SGH. W tej chwi­li koń­czy stu­dia Executive MBA SGH-WUM

Grzegorz Gołaszewski

Dyrektor ponad 200tu oso­bo­we­go Business Unitu w Adamed Pharma, z bli­sko 20letnim doświad­cze­niem w zarzą­dza­niu zespo­ła­mi na ryn­ku Pharma.
W fir­mach gene­rycz­nych jak i ory­gi­nal­nych, prze­szedł dro­gę od przed­sta­wi­cie­la medycz­ne­go, regio­nal­ne­go kie­row­ni­ka sprze­da­ży, field for­ce mana­ge­ra, po sze­fa mar­ke­tin­gu i sprze­da­ży naj­więk­sze­go zespo­łu w Polsce. Wychował i awan­so­wał ponad 50ciu mana­ge­rów. Z wykształ­ce­nia psy­cho­log, pre­le­gent, wykła­dow­ca EMBA w tema­ty­ce przy­wódz­twa i zarządzania.

Igor Gnot

Z wykształ­ce­nia lekarz. Projektuje i dora­dza w zakre­sie budo­wy nowa­tor­skich roz­wią­zań w obsza­rze komu­ni­ka­cji i medy­cy­ny. Zawodowo odpo­wie­dzial­ny za dział inno­wa­cji oraz doradz­twa stra­te­gicz­ne­go. Innowacyjność jest inte­gral­ną war­to­ścią codzien­nej pra­cy w Connectmedica.
Wybrane doko­na­nia technologiczne:
Autor sze­re­gu reje­strów, apli­ka­cji medycz­nych, sys­te­mów zarzą­dza­nia komu­ni­ka­cją mul­ti chan­nel z pacjen­ta­mi i leka­rza­mi (w tym Highp i DBE) oraz ‎twór­ca sie­ci spe­cja­li­stycz­nych por­ta­li medycz­nych. Zrealizował ponad 250 pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych i komu­ni­ka­cyj­nych, w tym tak­że mię­dzy­na­ro­do­wych. W ostat­nich latach odpo­wie­dzial­ny za wspar­cie stra­te­gicz­ne firm farmaceutycznych.
Wyróżnienia i nagrody:

 • Zwycięzca w kate­go­rii Nowy Biznes, Ernst & Young, Entrepreneur of the Year ‚Grudzień 2008
  Nagroda w kate­go­rii Nowy Biznes zosta­ła przy­zna­na „za umie­jęt­ne połą­cze­nie wie­dzy medycz­nej, infor­ma­tycz­nej i mar­ke­tin­go­wej i stwo­rze­nie nowo­cze­snych narzę­dzi komu­ni­ka­cji, dzię­ki któ­rym leka­rze i pacjen­ci mogą liczyć na traf­niej­sze dia­gno­zy i sku­tecz­niej­sze leczenie”.
 • Lider Przedsiębiorczości 2013 dla Connectmedica, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Grudzień 2013

PRELEGENCI

Artur Mamcarz

Kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wie­lo­let­ni Prodziekan II WL WUM, czło­nek pierw­szej Rady Uczelni WUM. Współzałożyciel i były Przewodniczący Sekcji Farmakoterapii Sercowo-Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Kardiologii Sportowej PTK, Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku PTK oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia (Członek Zarządu Towarzystwa). Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Leczenie Otyłości, Członek Rady Naukowej przy Polskiej Federacji Producentów Żywności, Konsultant ds. Kardiologii COMS, Ekspert medycz­ny PKOL w dzie­dzi­nie Kardiologii.
Autor licz­nych prac nauko­wych i mono­gra­fii m.in. z zakre­su kar­dio­lo­gii spor­to­wej, far­ma­ko­lo­gii kli­nicz­nej, kar­dio­sek­su­olo­gii, medy­cy­ny sty­lu życia.

Marcin Czech

Absolwent pro­gra­mu MBA, Studium Ekonomiki Zdrowia UW, Akademii Psychologii Przywództwa, spe­cja­li­sta epi­de­mio­lo­gii i zdro­wia publicz­ne­go, wykła­dow­ca Politechniki Warszawskiej oraz Instytutu Matki i Dziecka, gdzie zaj­mu­je sta­no­wi­sko kie­row­ni­ka Zakładu Farmakoekonomiki oraz kie­row­ni­ka Zespołu ds. Kontroli Zakażań Szpitalnych.
Gościnnie wykła­da na stu­diach MBA SGH-WUM, Wydziale Zarządzania UW oraz jako wizy­tu­ją­cy pro­fe­sor na Uniwersytetach w Sofii i w Astanie. W latach 2017–19 był wice­mi­ni­strem zdro­wia nad­zo­ru­ją­cym i współ­za­rzą­dza­ją­cym Departamentem Polityki
Lekowej i Farmacji oraz odpo­wia­da­ją­cym za współ­pra­cę mię­dzy­na­ro­do­wą Polski w zakre­sie zdro­wia. Jest pre­ze­sem Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, człon­kiem Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia, człon­kiem Prezydium Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, człon­kiem Komitetu Zdrowia Publicznego PAN.

Ewa Jankowska

Ewa Jankowska z bran­żą far­ma­ceu­tycz­ną zwią­za­na jest od 1995 roku. Jest eks­per­tem w obsza­rze regu­la­cyj­nym i praw­nym ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem two­rze­nia i reali­za­cji stra­te­gii regu­la­cyj­nej jako ele­men­tu stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej i sprze­da­żo­wej. Doświadczenie zawo­do­we obej­mu­je zarów­no leki Rx jak i OTC, suple­men­ty die­ty oraz wyro­by medycz­ne, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem kwe­stii zwią­za­nych z roz­wo­jem, wytwa­rza­niem, wpro­wa­dze­niem tych pro­duk­tów do obro­tu oraz ozna­ko­wa­niem i rekla­mą. Od czerw­ca 2010 r. peł­ni funk­cję Prezesa Zarządu PASMI Związku Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”  budu­jąc pozy­cję orga­ni­za­cji w bran­ży i śro­do­wi­sku regu­la­to­ra zarów­no na pozio­mie kra­jo­wych jak i unijnym.

Zbigniew Kowalski

Z bran­żą phar­ma zwią­za­ny od 27 lat. Jest też jed­nym z pierw­szych w Polsce nauczy­cie­li aka­de­mic­kich naucza­ją­cych stu­den­tów wydzia­łu lekar­skie­go metod poro­zu­mie­wa­nia się z pacjentami.
Z wykształ­ce­nia jest nego­cja­to­rem oraz spe­cja­li­stą ds. komu­ni­ka­cji i anga­żo­wa­nia pacjen­tów. Jest auto­rem kil­ku istot­nych badań opi­nii. Od 2000 roku pro­wa­dzi tre­nin­gi, wykła­dy moty­wa­cyj­ne, warsz­ta­ty i deba­ty. Z jego wie­dzy sko­rzy­sta­ło dotych­czas ponad 130 000 osób, w tym ponad 70 000 Lekarzy, 25 000 Farmaceutów i ponad 20 000 pra­cow­ni­ków ze 113 firm far­ma­ceu­tycz­nych w kra­ju i za gra­ni­cą. Współpracuje jako wykła­dow­ca z wyż­szy­mi uczel­nia­mi i towa­rzy­stwa­mi nauko­wy­mi. Pełni funk­cję Przewodniczącego Sekcji Motywacji Pacjentów Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. Od wie­lu lat wystę­pu­je na naj­waż­niej­szych zjaz­dach, kon­fe­ren­cjach i kon­gre­sach medycz­nych. Zapraszany jako komen­ta­tor i eks­pert oraz cyto­wa­ny przez czo­ło­we media. Jest auto­rem i współ­au­to­rem 12 ksią­żek, pod­ręcz­ni­ków i porad­ni­ków z zakre­su wyko­rzy­sty­wa­nia kom­pe­ten­cji spo­łecz­nych w medy­cy­nie. Posiada akre­dy­ta­cję kon­sul­tan­ta i tre­ne­ra takich insty­tu­cji czy mode­li jak: Insights Discovery (typo­lo­gia sty­lów funk­cjo­no­wa­nia), Oldham & Morris (psy­cho­lo­gia oso­bo­wo­ści), Body Language Institute Washington (roz­po­zna­wa­nie kłam­stwa w kon­tak­cie inter­per­so­nal­nym). Mówca TEDx.

Maciej Krasnodębski

Od 2006 roku zwią­za­ny z bran­żą far­ma­ceu­tycz­ną. Absolwent wydzia­łu Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Interdyscyplinarnych Studiów Managerów Farmacji Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zdo­by­wał w róż­nych fir­mach i agen­cjach takich jak: Activeweb, Via Medica, Medorado. Od 2016 odpo­wia­da za roz­wój stra­te­gii komu­ni­ka­cji mul­ti­chan­nel w Boehringer Ingelheim. Zainteresowania: komu­ni­ka­cja w ochro­nie zdro­wia, edu­ka­cja pacjen­tów i leka­rzy, wyko­rzy­sta­nie róż­nych kana­łów komu­ni­ka­cji w pro­ce­sie dia­lo­gu mię­dzy pacjen­tem leka­rzem i fir­mą far­ma­ceu­tycz­ną, nowo­cze­sny marketing.

Jacek Karaś

lekarz któ­re­go karie­ra poto­czy­ła się w kie­run­ku poza-kli­nicz­nym. Rozwój pro­fe­sjo­nal­ny pokie­ro­wał go w kie­run­ku pra­cy jako bada­cza w bada­niach kli­nicz­nych w fir­mie CRO, po czym do pra­cy w dzia­łach medycz­nych w fir­mach far­ma­ceu­tycz­nych (Pfizer, Bayer) a w koń­cu do dzia­łów stra­te­gicz­nych i mar­ke­tin­gu w obsza­rze cho­rób ser­co­wo-naczy­nio­wych (Bayer). W tej chwi­li jest odpo­wie­dzial­ny za mię­dzy­na­ro­do­wy i cross-funk­cjo­nal­ny zespół w obsza­rze cho­rób ser­co­wo-naczy­nio­wych w CEE (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Absolwent II Wydziału Lekarskiego WUM (English Division), pody­plo­mo­wych stu­diów na Akademii Leona Koźminskiego jak rów­nież pody­plo­mo­wych stu­diów na SGH. W tej chwi­li koń­czy stu­dia Executive MBA SGH-WUM

dr Anny Zimny–Zając

Współtwórczyni, prze­wod­ni­czą­ca Rady Naukowej oraz autor­ka rapor­tu Narodowego Testu Zdrowia Polaków. Wielokrotna lau­re­at­ka kon­kur­sów Dziennikarz Medyczny Roku oraz Kryształowe Pióra. W 2022 roku otrzy­ma­ła hono­ro­wy tytuł Edukatora Zdrowia przy­zna­wa­ny przez Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia. Prowadzi autor­skie pro­gra­my „Sprawdzam!” oraz „#GośćMedonetu”.
Ukończyła bio­tech­no­lo­gię (spe­cjal­ność bio­tech­no­lo­gia medycz­na) na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat obro­ni­ła na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Odbyła zagra­nicz­ne sta­że nauko­we w Belgii na Ghent University oraz w Hiszpanii na Universitat Politècnica de València. Należy do Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia oraz Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia.

Diana Żochowska

Od 12 lat roz­wi­ja pro­duk­ty i usłu­gi z zakre­su digi­tal health skie­ro­wa­ne do pacjen­tów. Zbudowała ser­wi­sy abcZdrowie.pl i parenting.pl. Od 3 lat odpo­wia­da za Medonet.pl, gdzie sku­pia się na roz­wo­ju i dywer­sy­fi­ka­cji pro­duk­tu i biz­ne­su poprzez budo­wę spój­ne­go eko­sys­te­mu łączą­ce­go tre­ści z usłu­ga­mi tele­me­dycz­ny­mi i ecom­mer­ce. Medonet to obec­nie jeden z naj­więk­szych ser­wi­sów w Polsce, któ­ry w każ­dym mie­sią­cu odwie­dza ponad 10 mln real­nych użytkowników.

Magdalena Kołodziej

eks­pert aktyw­nie wspie­ra­ją­cy orga­ni­za­cje pacjenc­kie, z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w zakre­sie edu­ka­cji i akty­wi­za­cji pacjen­tów a tak­że komu­ni­ka­cji z pacjen­tem, spe­cja­li­sta ds. mar­ke­tin­gu i zarzą­dza­nia pro­jek­ta­mi, orę­dow­nicz­ka włą­cza­nia pacjen­tów w pro­ce­sy decy­zyj­ne w ochro­nie zdro­wia i dzia­łań na rzecz wpro­wa­dze­nie pacjen­to­cen­trycz­ne­go sys­te­mu ochro­ny zdro­wia w Polsce. Menadżer z doświad­cze­niem w orga­ni­za­cji i kom­plek­so­wym zarzą­dza­niu pro­jek­ta­mi edu­ka­cyj­ny­mi oraz mode­ra­tor dia­lo­gu spo­łecz­ne­go w ochro­nie zdro­wia. Zarządzała taki­mi pro­jek­ta­mi jak Razem dla Zdrowia, Pacjenci Decydują, Cukrzycowe Centra Edukacji Lilly czy Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie. Członek Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Wiceprzewodniczący Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia.
Od 2014 zwią­za­na z Fundacją MY Pacjenci (www.mypacjenci.org), dzia­ła­ją­cą na rzecz zwięk­sze­nia par­ty­cy­pa­cji pacjen­tów w pro­ce­sie podej­mo­wa­nia decy­zji w ochro­nie zdro­wia. Fundacja jest think­tan­kiem oby­wa­tel­skim w ochro­nie zdro­wia, zaj­mu­ją­cym się tema­ty­ką par­ty­cy­pa­cji, pacjen­to­cen­try­zmu, budo­wy kom­pe­ten­cji zdro­wot­nych, zdro­wia publicz­ne­go, eko­no­mi­ki zdro­wia oraz roz­wo­ju postaw o cha­rak­te­rze „patients empowerment”.
Najważniejsze bie­żą­ce aktyw­no­ści Fundacji MY Pacjenci to:
www.razemdlazdrowia.pl
www.sercunaratunek.pl
www.glodnizmian.pl

Malina Wieczorek

Ma na swo­im kil­ka­set zna­czą­cych kam­pa­nii spo­łecz­nych, sze­reg zna­czą­cych nagród, min. Dobroczyńca Roku, EFFIE, Kampanie Społeczne Roku, Złoty Magellan, Stevie Awards, Złote Spinacze, Lider Medycyny Roku i wie­le innych. Laureatka listy 100 wpły­wo­wych ludzi rekla­my wg Media Marketing. Laureatka Złotej 10. Kobiet Sukcesu Mazowsza, Lider Medycyny Roku. Ekspertka w pro­jek­cie Znane Ekspertki. Jurorka kon­kur­sów rekla­mo­wych. Członkini Zespołu ds. Kampanii Społecznych w TVP. Mentorka w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.
Laureatka Lauru Eksperta, Listy Mocy – 100, fina­list­ka Sukcesu Pianego Szminką, kon­kur­su Dyrektor Marketingu Roku, Listy 100 Wpływowych Osób w Ochronie Zdrowia oraz wie­lu innych.
Członkini Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Forum Organizacji Pacjenckich przy NFZ, Rady Programowej pro­jek­tu PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów, Członkini jury „Lekarz z Empatii”
Jest absol­went­ką kra­kow­skiej ASP (www.malinawieczorek.com). Jej obra­zy są w kolek­cjach pry­wat­nych i kor­po­ra­cyj­nych na całym świecie.

Ewelina Nazarko – Ludwiczak

 • ponad 17 lat doświad­cze­nia w komu­ni­ka­cji healthcare
 • jest jed­nym z naj­bar­dziej cenio­nych eks­per­tów tego obsza­ru w Polsce
 • uni­kal­ne doświad­cze­nie pozwa­la na cen­ną perspektywę
 • dosko­na­łe rela­cje z eks­per­ta­mi i KOL
 • entu­zjast­ka i pro­mo­tor­ka kon­cep­cji patient empowerment
 • Przez 7 lat pra­co­wa­ła w Instytucie Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, gdzie kie­ro­wa­ła pierw­szym w Polsce dzia­łem PR w szpi­ta­lu publicz­nym, odpo­wia­da­jąc za całość dzia­łań komunikacyjnych
 • pra­co­wa­ła w Kancelarii Premiera będąc człon­kiem zespo­łu mini­stra Jana Kułakowskiego, nego­cja­to­ra o człon­ko­stwo Polski w UE
 • kil­ku­let­nie doświad­cze­nie na sta­no­wi­sku dyrek­to­ra dzia­łu heal­th­ca­re w mię­dzy­na­ro­do­wej agen­cji PR
 • wykła­dow­ca pro­gra­mu MBA w ochro­nie zdro­wia Uczelni Łazarskiego oraz licz­nych kon­fe­ren­cji i szkoleń
 • absol­went­ka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (dwa dyplo­my: sto­so­wa­ne nauki spo­łecz­ne i dzien­ni­kar­stwo ze spe­cja­li­za­cją PR) oraz stu­diów pody­plo­mo­wych – Zarządzanie mar­ke­tin­giem na ryn­kach busi­ness to business
 • jest lau­re­at­ką nagro­dy bran­żo­wej PROTONY, człon­kiem Akademii Public Relations, a pro­wa­dzo­ne przez nią kam­pa­nię zdo­by­wa­ły nagro­dy pol­skie i zagraniczne

Ewa Żelechowska

Od 16 lat zaj­mu­je się mar­ke­tin­giem far­ma­ceu­tycz­nym, a od 2008 roku wdra­ża stra­te­gie i kam­pa­nie omni­chan­ne­lo­we, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem grup pro­duk­tów Rx/OTC pozba­wio­nych wspar­cia zespo­łów przed­sta­wi­ciel­skich. Ostatnie lata to dyna­micz­ny roz­wój spe­cja­li­za­cji w zakre­sie digi­tal mar­ke­tin­gu, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem spe­cy­fi­ki zacho­wań HCP.
Zawodowo zwią­za­na z QAH – wio­dą­cą na ryn­ku agen­cją phar­ma­mar­ke­tin­go­wą, w któ­rej zarzą­dza dywi­zją omni­chan­nel oraz dzia­łem stra­te­gii i sprze­da­ży. W swo­jej pra­cy łączy kre­atyw­ne podej­ście rodem z agen­cji rekla­mo­wej, z eks­perc­ką wie­dzą o realiach ryn­ku far­ma­ceu­tycz­ne­go i moc­ną orien­ta­cją na cel sprze­da­żo­wy. Swoim uni­ka­to­wym doświad­cze­niem w zakre­sie mar­ke­tin­gu far­ma­ceu­tycz­ne­go dzie­li się na kon­fe­ren­cjach bran­żo­wych jako pre­le­gent oraz na por­ta­lu LinkedIn.

Igor Gnot

Z wykształ­ce­nia lekarz. Projektuje i dora­dza w zakre­sie budo­wy nowa­tor­skich roz­wią­zań w obsza­rze komu­ni­ka­cji i medy­cy­ny. Zawodowo odpo­wie­dzial­ny za dział inno­wa­cji oraz doradz­twa stra­te­gicz­ne­go. Innowacyjność jest inte­gral­ną war­to­ścią codzien­nej pra­cy w Connectmedica.
Wybrane doko­na­nia technologiczne:
Autor sze­re­gu reje­strów, apli­ka­cji medycz­nych, sys­te­mów zarzą­dza­nia komu­ni­ka­cją mul­ti chan­nel z pacjen­ta­mi i leka­rza­mi (w tym Highp i DBE) oraz ‎twór­ca sie­ci spe­cja­li­stycz­nych por­ta­li medycz­nych. Zrealizował ponad 250 pro­jek­tów edu­ka­cyj­nych i komu­ni­ka­cyj­nych, w tym tak­że mię­dzy­na­ro­do­wych. W ostat­nich latach odpo­wie­dzial­ny za wspar­cie stra­te­gicz­ne firm farmaceutycznych.
Wyróżnienia i nagrody:

 • Zwycięzca w kate­go­rii Nowy Biznes, Ernst & Young, Entrepreneur of the Year ‚Grudzień 2008
  Nagroda w kate­go­rii Nowy Biznes zosta­ła przy­zna­na „za umie­jęt­ne połą­cze­nie wie­dzy medycz­nej, infor­ma­tycz­nej i mar­ke­tin­go­wej i stwo­rze­nie nowo­cze­snych narzę­dzi komu­ni­ka­cji, dzię­ki któ­rym leka­rze i pacjen­ci mogą liczyć na traf­niej­sze dia­gno­zy i sku­tecz­niej­sze leczenie”.
 • Lider Przedsiębiorczości 2013 dla Connectmedica, Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Grudzień 2013

Dobromir Ciaś

pol­skiej tech­no­lo­gicz­nej spół­ki reali­zu­ją­cej m.in. pro­jekt do wal­ki z ad fraud i dez­in­for­ma­cji w Internecie (ABTShield), któ­ry zdo­był pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie Uniwersytetu w Południowej Californi (USC) jako lau­re­at “Public Diplomacy Innovation Prize 2021”, wyróż­nio­ny jako INNOVATION 2020 przez Stowarzyszenie Agencji Reklamowych, wymie­nia­ny jako suc­cess case w rapor­cie Funduszu Google 2020. Dostawca usłu­gi poświę­co­nej dez­in­for­ma­cji w ramach NATO. Zdobywca New Europe 100 przy­zna­wa­ne­go przez Financial Times, Google, Respublica oraz Visegrad Fund dla top inno­wa­to­rów w Europie Środkowo-Wschodniej, lau­re­at nagro­dy Najbardziej Kreatywnych w Biznesie maga­zy­nu Brief. Dwukrotny lau­re­at nagro­dy publicz­no­ści kon­gre­su PTBRiO

Daniel Szczepański

Radca praw­ny, spe­cja­li­zu­je się w tema­ty­ce pra­wa rekla­my, w tym rekla­my pro­duk­tów i usług lecz­ni­czych, oraz pra­wa nowo­cze­snych technologii.

Marcin Renduda

miło­śnik wyko­rzy­sta­nia tech­no­lo­gii do wspie­ra­nia pro­ce­sów sprze­da­żo­wych i mar­ke­tin­go­wych. Pasjonat sta­łe­go zwięk­sza­nia efek­tyw­no­ści. Z bran­żą far­ma­ceu­tycz­ną zwią­za­ny od 17 lat. W tym cza­sie pro­wa­dził pro­jek­ty roz­wo­jo­we i dorad­cze dla pond 80 firm.

Łukasz Durajski

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra Medycyny Rodzinnej, czło­nek American Academy of Pediatrics (AAP), WHO Europe, Krajowy Komitet Weryfikacyjny ds. Eliminacji Odry i Różyczki, Klub Młodych Wakcynologów Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

Sebastian Cudny

Z bran­żą far­ma­ceu­tycz­ną zwią­za­ny od 1997 roku, posia­da doświad­cze­nie w obsza­rze efek­tyw­no­ści biz­ne­su, digi­tal mar­ke­tin­gu, opty­ma­li­za­cji kosz­tów i pro­ce­sów oraz zarzą­dza­nia sprze­da­żą i mar­ke­tin­giem w róż­nych obsza­rach tera­peu­tycz­nych oraz kra­jach. Łącznie pra­co­wał dla 37 kra­jów w Europie oraz Azji. Ostatnio zwią­za­ny z fir­mą Ferring Pharmaceuticals zarzą­dza­ją­cy oddzia­ła­mi w Polsce, Ukrainie oraz kra­jach Bałtyckich.

WYBRANE OBSZARY TEMATYCZNE KONFERENCJI

WEŹ UDZIAŁ

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ
W KONFERENCJI?

Wave
DWA INTENSYWNE DNI WYKŁADÓW W FORMULE STACJONARNEJ BĄDŹ ONLINE
Wave
suc­cess sto­ries – mak­si­mum soczy­ste­go kon­kre­tu, mini­mum suchych ogólników
Wave
INSPIRUJĄCE CASE STUDIES Z PORTFOLIO PRAKTYKÓW
Wave
KILKUNASTU KOMPETENTNYCH WYKŁADOWCÓW – PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH, PRZEDSTAWICIELI BIG PHARMY, PUBLICYSTÓW, PR-OWCÓW, SZEFÓW ORGANIZACJI PACJENCKICH
Wave
inte­rak­tyw­na deba­ta z udzia­łem eks­per­tów na pod­su­mo­wa­nie konferencji
Wave
ZOGNISKOWANIE WSZYSTKICH PORUSZANYCH KWESTII WOKÓŁ JEDNEGO, WYRAZISTEGO TEMATU: PACJENTOCENTRYCZNOŚCI
WEŹ UDZIAŁ

O NAS

tel. 22 122 82 45

info@goldensolutions.com.pl

Od 2014r. zaj­mu­je­my się orga­ni­za­cją Konferencji, warsz­ta­tów i szko­leń. Zawsze przy orga­ni­za­cje tego typu wyda­rzeń kła­dzie­my nacisk na aspek­ty prak­tycz­ne, tak aby każ­dy uczest­nik zna­lazł w nich war­tość doda­ną i mógł w prak­ty­ce wyko­rzy­stać naby­tą w ten spo­sób wiedzę.

Gdyby chcie­li Państwo dowie­dzieć się wię­cej na temat orga­ni­za­cji naszych wyda­rzeń zapra­sza­my na stro­nę https://www.goldensolutions.com.pl