PACJENT X14–15 WRZEŚNIA 2022WARSZAWA (FORMUŁA HYBRYDOWA)EYE ‑OPENING CASES & THESES; TIPS & HINTSKONFERENCJA
BRANŻY PHARMA

ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ

  Dane firmy:

  Nazwa fir­my (wyma­ga­ne)

  Adres (wyma­ga­ne)

  Kod pocz­to­wy (wyma­ga­ne)

  Miasto(wymagane)

  NIP(wymagane)

  E‑mail oso­by zgła­sza­ją­cej uczest­ni­ka (wyma­ga­ne)

  Dane uczestnika:

  Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

  Stanowisko (wyma­ga­ne)

  Telefon (wyma­ga­ne)

  Adres e‑mail (wyma­ga­ne)

  Wybieram udział:

  StacjonarnyOnline

  Miejsce na uwagi

  Dodaj kolejnego uczestnika:

  Jeżeli chcesz sko­rzy­stać z pro­mo­cyj­nej ceny za Konferencje pro­si­my o udzie­le­nie poniż­szych zgód:

  CENA UDZIAŁU JEDNEJ OSOBY
  W KONFERENCJI, W ZALEŻNOŚCI OD TERMINU WYNOSI:

  0 PLN
  przy zgło­sze­niu do 19 sierpnia
  0 PLN
  przy zgło­sze­niu od 20 sierp­nia do 6 września
  0 PLN
  przy zgło­sze­niu od 7 września 

  Podane ceny są cena­mi net­to. Do poda­nych cen nale­ży doli­czyć VAT. Do każ­dej ceny nale­ży dodać 500 PLN+VAT/osoba, jeśli nie zosta­ną udzie­lo­ne wszyst­kie zgo­dy marketingowe.

  POBIERZ REGULAMIN