POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest admi­ni­stra­to­rem Twoich danych oso­bo­wych? Administratorem, czy­li pod­mio­tem decy­du­ją­cym o tym, jak będą wyko­rzy­sty­wa­ne Twoje dane oso­bo­we, jest Gold Solutions Tomasz Siwiec z sie­dzi­bą w Warszawie przy ul. Żeglugi 10b/23 (dalej „Gold Solutions”, „Organizator ” albo….”) ope­ra­tor stro­ny inter­ne­to­wej pod adre­sem www.goldensolutions.com.pl Jak się z nami skon­tak­to­wać, żeby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji o prze­twa­rza­niu Twoich danych oso­bo­wych? Napisz do wyzna­czo­ne­go przez nas inspek­to­ra danych oso­bo­wych. Oto jego dane kon­tak­to­we: adres e‑mail: aod@goldensolutions.com.pl adres pocz­to­wy: Administrator Ochrony Danych Gold Solutions ul. Żeglugi Wiślanej 10b/23, 03–043 Warszawa. Skąd mamy Twoje dane? Dane oso­bo­we posia­da­my z głów­nie z czte­rech źródeł:

 • otrzy­mu­je­my je od Państwa pod­czas dopi­sy­wa­nia się do listy subskrypcji;
 • są nam prze­ka­zy­wa­ne pod­czas zgła­sza­nia uczest­ni­ków orga­ni­zo­wa­nych spotkań;
 • pozy­ska­li­śmy je w ramach wyku­pio­nej sub­skryp­cji sales navi­ga­tor w por­ta­lu www.linkedin.com;
 • prze­ka­zu­ją nam je Państwo w cza­sie pro­wa­dzo­nej kore­spon­den­cji z naszy­mi pracownikami.

Jaki jest cel i pod­sta­wa praw­na prze­twa­rza­nia Twoich danych oso­bo­wych przez Gold Solutions ? Przetwarzamy Twoje dane oso­bo­we, ponie­waż jest to nie­zbęd­ne do wyko­na­nia umo­wy zawar­tej z Państwem jak rów­nież do celów mar­ke­tin­go­wych, w tym do:

 • reali­za­cji umów zawar­tych w ramach umo­wy sprzedaży
 • obsłu­gi reklamacji
 • obsłu­gi zgło­szeń, któ­re do nas kie­ru­jesz (np. przez for­mu­larz kontaktowy);
 • kon­tak­to­wa­nia się z Państwem, w tym w celach zwią­za­nych ze świad­cze­niem usług.

Dodatkowo, prze­pi­sy pra­wa wyma­ga­ją od nas prze­twa­rza­nia Twoich danych dla celów podat­ko­wych i rachun­ko­wych. Przetwarzamy też Twoje dane oso­bo­we w celach wska­za­nych poni­żej, na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su Gold Solutions, któ­rym jest:

 • dopa­so­wa­nie ofert zgod­nie z Państwa dotych­cza­so­wym prze­bie­giem karie­ry i zaj­mo­wa­ny­mi stanowiskami;
 • pro­wa­dze­nie wobec Ciebie dzia­łań mar­ke­tin­go­wych w tym pro­wa­dze­nia mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go wła­snych usług Gold Solutions;
 • kon­tak­to­wa­nie się z Tobą, w tym w celach zwią­za­nych z dozwo­lo­ny­mi dzia­ła­nia­mi mar­ke­tin­go­wy­mi, poprzez dostęp­ne kana­ły komu­ni­ka­cji, w szcze­gól­no­ści i za Twoją zgo­dą — przez e‑mail oraz telefon;
 • obsłu­ga Państwa próśb prze­ka­zy­wa­nych w szcze­gól­no­ści dzia­ło­wi obsłu­gi użyt­kow­ni­ka oraz przez for­mu­larz kon­tak­to­wy w sytu­acji, gdy nie są one zwią­za­ne wprost z wyko­na­niem umowy;
 • orga­ni­za­cja pro­gra­mów lojal­no­ścio­wych, kon­kur­sów oraz akcji pro­mo­cyj­nych, w któ­rych możesz wziąć udział;
 • win­dy­ka­cja należ­no­ści; pro­wa­dze­nie postę­po­wań sądo­wych, arbi­tra­żo­wych i mediacyjnych;
 • pro­wa­dze­nie ana­liz statystycznych;
 • prze­cho­wy­wa­nie danych dla celów archi­wi­za­cyj­nych, oraz zapew­nie­nie roz­li­czal­no­ści (wyka­za­nia speł­nie­nia przez nas obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów prawa).

Jeśli się na to zgo­dzisz, prze­twa­rza­my Twoje dane oso­bo­we w celu:

 • orga­ni­za­cji kon­kur­sów oraz akcji pro­mo­cyj­nych, w któ­rych możesz wziąć udział;

Zgodę na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, możesz wyco­fać w dowol­nym momen­cie w ten sam spo­sób jak ją wyra­zi­łeś. Będziemy prze­twa­rzać Twoje dane oso­bo­we dopó­ki nie wyco­fasz zgo­dy. Czy musisz podać nam swo­je dane oso­bo­we? Wymagamy poda­nia przez Ciebie nastę­pu­ją­cych danych oso­bo­wych, aby móc zawrzeć i wyko­nać umo­wę zawar­tą z Państwem, a tym samym świad­czyć Ci usługę:

 • imię i nazwi­sko, fir­ma, sta­no­wi­sko, depar­ta­ment , tele­fon, adres ema­il, adres pocz­to­wy oraz nip.

Jeśli z jakie­goś powo­du nie podasz tych danych oso­bo­wych, nie­ste­ty nie będzie­my mogli zawrzeć z Tobą umo­wy, a w kon­se­kwen­cji nie będziesz mógł korzy­stać z usług Gold Solutions. Jeżeli wyma­ga­ją tego prze­pi­sy pra­wa, może­my wyma­gać od Ciebie poda­nia innych danych nie­zbęd­nych np. ze wzglę­dów rachun­ko­wych lub podat­ko­wych. Poza tymi przy­pad­ka­mi poda­nie Twoich danych jest dobro­wol­ne. Jakie masz upraw­nie­nia wobec Spółki w zakre­sie prze­twa­rza­nych danych? Gwarantujemy speł­nie­nie wszyst­kich Twoich praw wyni­ka­ją­cych z ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych, tj. pra­wo dostę­pu, spro­sto­wa­nia oraz usu­nię­cia Twoich danych, ogra­ni­cze­nia ich prze­twa­rza­nia, pra­wo do ich prze­no­sze­nia, nie­pod­le­ga­nia zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym pro­fi­lo­wa­niu, a tak­że pra­wo do wyra­że­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia Twoich danych oso­bo­wych. Z upraw­nień tych możesz sko­rzy­stać, gdy:

 • w odnie­sie­niu do żąda­nia spro­sto­wa­nia danych: zauwa­żysz, że Twoje dane są nie­pra­wi­dło­we lub niekompletne;
 • w odnie­sie­niu do żąda­nia usu­nię­cia danych: Twoje dane nie będą już nie­zbęd­ne do celów, dla któ­rych zosta­ły zebra­ne przez Spółkę; cof­niesz swo­ją zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych; zgło­sisz sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia Twoich danych; Twoje dane będą prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z pra­wem; dane powin­ny być usu­nię­te w celu wywią­za­nia się z obo­wiąz­ku wyni­ka­ją­ce­go z prze­pi­su pra­wa lub dane zosta­ły zebra­ne w związ­ku ze świad­cze­niem usług dro­gą elek­tro­nicz­ną ofe­ro­wa­nych dziecku;
 • w odnie­sie­niu do żąda­nia ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych: zauwa­żysz, że Twoje dane są nie­pra­wi­dło­we – możesz żądać ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia Twoich danych na okres pozwa­la­ją­cy nam spraw­dzić pra­wi­dło­wość tych danych; Twoje dane będą prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z pra­wem, ale nie będziesz chciał/a, aby zosta­ły usu­nię­te; Twoje dane nie będą nam już potrzeb­ne, ale mogą być potrzeb­ne Tobie do obro­ny lub docho­dze­nia rosz­czeń; lub wnie­siesz sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia danych – do cza­su usta­le­nia, czy praw­nie uza­sad­nio­ne pod­sta­wy po naszej stro­nie są nad­rzęd­ne wobec pod­sta­wy sprzeciwu;
 • w odnie­sie­niu do żąda­nia prze­nie­sie­nia danych: prze­twa­rza­nie Twoich danych odby­wa się na pod­sta­wie Twojej zgo­dy lub umo­wy zawar­tej z Tobą oraz, gdy prze­twa­rza­nie to odby­wa się w spo­sób automatyczny.

Masz pra­wo wnieść skar­gę w związ­ku z prze­twa­rza­niem przez nas Twoich danych oso­bo­wych do orga­nu nad­zor­cze­go, któ­rym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa). W jakich sytu­acjach możesz się sprze­ci­wić wobec prze­twa­rza­nia Twoich danych? Masz pra­wo wnieść sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia Twoich danych oso­bo­wych, gdy:

 • prze­twa­rza­nie Twoich danych oso­bo­wych odby­wa się na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su lub dla celów sta­ty­stycz­nych, a sprze­ciw jest uza­sad­nio­ny przez szcze­gól­ną sytu­ację, w któ­rej się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne są na potrze­by mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go, w tym są pro­fi­lo­wa­ne dla tego celu.

Pamiętaj, że z pra­wa sprze­ci­wu możesz sko­rzy­stać od 25 maja 2018 roku. Komu udo­stęp­nia­my Twoje dane oso­bo­we? Twoje dane oso­bo­we udo­stęp­nia­my Partnerom i uczest­ni­kom orga­ni­zo­wa­nych przez nas spo­tkań o ile wyra­zi­łeś na to zgo­dę. Jak dłu­go prze­cho­wu­je­my Twoje dane oso­bo­we? Przechowujemy Twoje dane oso­bo­we przez czas obo­wią­zy­wa­nia umo­wy zawar­tej z Tobą, a tak­że po jej zakoń­cze­niu w celach:

 • docho­dze­nia rosz­czeń w związ­ku z wyko­ny­wa­niem umowy,
 • wyko­na­nia obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa, w tym w szcze­gól­no­ści podat­ko­wych i rachunkowych,
 • zapo­bie­ga­nia nad­uży­ciom i oszustwom,
 • sta­ty­stycz­nych i archiwizacyjnych,
 • mak­sy­mal­nie przez okres 10 lat od dnia zakoń­cze­nia wyko­na­nia umowy.

Przechowujemy Twoje dane oso­bo­we dla celów mar­ke­tin­go­wych przez okres obo­wią­zy­wa­nia umo­wy lub do momen­tu wnie­sie­nia przez Ciebie sprze­ci­wu wobec takie­go prze­twa­rza­nia, w zależ­no­ści od tego, któ­re z tych zda­rzeń wystą­pi wcze­śniej. W przy­pad­ku orga­ni­za­cji pro­gra­mów lojal­no­ścio­wych, kon­kur­sów oraz akcji pro­mo­cyj­nych, w któ­rych możesz wziąć udział – będzie­my prze­twa­rzać Twoje dane przez czas ich trwa­nia i okres roz­li­cze­nia wrę­cza­nia nagród. W celu roz­li­czal­no­ści tj. udo­wod­nie­nia prze­strze­ga­nia prze­pi­sów doty­czą­cych prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych będzie­my prze­cho­wy­wać dane przez okres, w któ­rym Gold Solutions zobo­wią­za­ne jest do zacho­wa­nia danych lub doku­men­tów je zawie­ra­ją­cych dla udo­ku­men­to­wa­nia speł­nie­nia wyma­gań praw­nych i umoż­li­wie­nia kon­tro­li ich speł­nie­nia przez orga­ny publicz­ne. Czy prze­ka­zu­je­my Twoje dane do państw spo­za Europejskiego Obszaru Gospodarczego? Nie. Czy prze­twa­rza­my Twoje dane oso­bo­we auto­ma­tycz­nie (w tym poprzez pro­fi­lo­wa­nie) w spo­sób wpły­wa­ją­cy na Twoje pra­wa? Twoje dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny (w tym w for­mie pro­fi­lo­wa­nia), jed­nak­że nie będzie to wywo­ły­wać wobec Ciebie żad­nych skut­ków praw­nych lub w podob­ny spo­sób istot­nie wpły­wać na Twoją sytu­ację. Profilowanie danych oso­bo­wych przez Gold Solutions pole­ga na prze­twa­rza­niu Twoich danych (rów­nież w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny), poprzez wyko­rzy­sty­wa­nie ich do oce­ny nie­któ­rych infor­ma­cji o Tobie, w szcze­gól­no­ści do ana­li­zy lub pro­gno­zy oso­bi­stych pre­fe­ren­cji oraz zainteresowań.