14 wrze­śnia 2022 (I DZIEŃ KONFERENCJI)

09.30

Otwarcie kon­fe­ren­cji

Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz & Profesor n. med. i n. o zdro­wiu, dr. hab. n. ekon. Marcin Czech
& Zbigniew Kowalski

09.45–10.20

Sesja: EDUKACJA PACJENTÓW — wpływ, czy wra­że­nie? Zmiana zacho­wań , czy zmia­na nastawienia?
Uczenie, czy pro­mo­wa­nie? Dlaczego leka­rze potrze­bu­ją wyedu­ko­wa­nych pacjentów?

KIEROWNIK SEKCJI: Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz

Z cze­go korzy­sta­ją, a z cze­go nie korzy­sta­ją nasi pacjen­ci? Spojrzenie leka­rza prak­ty­ka na działania
edu­ka­cyj­ne i kam­pa­nie proz­dro­wot­ne pro­wa­dzo­ne przez bran­żę phar­ma. Co zro­bio­no dobrze, a co war­to poprawić?

10.20–10.50

Potencjał edu­ka­cyj­ny jako szan­sa na mądrą „pacjen­to­cen­trycz­ność” dla bran­ży phar­ma. Obszary, w któ­rych pacjen­ci wyma­ga­ją naj­więk­sze­go wspar­cia na bazie wyni­ków Narodowego Testu Zdrowia Polaków 2022

dr Anna Zimny – Zając, Redaktorka Naczelna Medonet, Ringier Axel Springer Polska

 • Zmiana Indeksu Zdrowia Polaków na prze­strze­ni ostat­nich trzech lat — wpływ pan­de­mii na zdro­wie i styl życia
 • Chorobowość Polaków, a ich podej­ście do die­ty, suple­men­tów, uży­wek, aktyw­no­ści fizycz­nej i badań profilaktycznych
 • Wpływ odpo­wied­niej edu­ka­cji na codzien­ne wybo­ry zdro­wot­ne doko­ny­wa­ne przez Polaków

10.50–11.00

prze­rwa

11.00–11.30

Zachowanie efek­tyw­no­ści w komu­ni­ka­cji mar­ke­tin­go­wej B2C pro­duk­tów z obsza­ru phar­ma wobec ogra­ni­czeń prawnych

Daniel Szczepański, Radca praw­ny Ringier Axel Springer Polska

 • jak, kie­dy i w jakich kana­łach bran­ża far­ma­ceu­tycz­na może komu­ni­ko­wać się z pacjentami
 • porów­na­nie moż­li­wo­ści kana­łów komu­ni­ka­cji: onli­ne vs kla­sycz­na telewizja
 • prze­gląd moż­li­wo­ści w kon­tek­ście seg­men­tów RX, OTC, wyro­bów medycz­nych, suple­men­tów diety

11.30–11.35

Sesja: EDUKACJA LEKARZY, któ­rzy edu­ku­ją i leczą pacjen­tów, czy­li o mądrym partnerstwie
ryn­ko­wym. Jak bran­ża phar­ma może i powin­na wspie­rać „pacjen­to­cen­trycz­ność” w swoich
dzia­ła­niach skie­ro­wa­nych do lekarzy?

KIEROWNIK SESJI: Zbigniew Kowalski, wykła­dow­ca, kon­sul­tant, tre­ner komu­ni­ka­cji interpersonalnej

11.35–12.05

Edukacja pacjen­tów w seg­men­cie RX i jej wpływ na biznes

Sebastian Cudny, Niezależny Ekspert

12.05–12.35

Rolą pro­mo­cji jest szyb­kie i sku­tecz­ne dotar­cie z infor­ma­cją do leka­rzy, aby umoż­li­wić pacjen­tom dostęp do sku­tecz­nych tera­pii – w jaki spo­sób hybry­do­wi repre­zen­tan­ci zdo­by­li 10 krot­nie więk­szą w tym skuteczność

Igor Gnot, CEO Connectmedica

12.35–13.35

lunch

13.35–14.05

Nic już nie wyglą­da tak samo — jak zaczę­li­śmy edu­ko­wać leka­rzy w nowych kana­łach dotarcia?

Maciej Krasnodębski, Multichannel Marketing Manager w Boehringer Ingelheim

14.05–14.35

Nie prze­ko­nasz zespo­łu do pacjen­to­cen­trycz­no­ści, jeśli roz­li­czasz ich z cze­goś inne­go. Kultura mądrych KPI. Dylematy mana­ge­ra i wska­zów­ki do działania

Jacek Karaś, MD,CEE Nucleus Lead – CVD, Bayer Pharmaceuticals Division

14.35–14.45

prze­rwa

14.45–14.50

Sesja: PACJENTOCENTRYCZNY SYSTEM. Ramy, w któ­rych dzia­ła­my. O mądrej współ­pra­cy branży
phar­ma z Płatnikiem i Regulatorem

KIEROWNIK SESJI: Profesor n. med. i n. o zdro­wiu, dr. hab. n. ekon. Marcin Czech

14.50–15.20

Gdzie sys­tem nie może, tam onli­ne pośle — prak­tycz­ny prze­gląd cie­ka­wych dzia­łań onli­ne skie­ro­wa­nych do pacjentów

Diana Żochowska, Head of Medonet, Ringier Axel Springer Polska

 • prze­gląd naj­cie­kaw­szych for­ma­tów rekla­mo­wych display, wideo oraz con­tent marketingowych
 • case stu­dies do pre­zen­to­wa­nych formatów
 • jak usta­wiać KPI i jak mie­rzyć efek­tyw­ność takich działań

15.20–15.50

„Pacjentocentryczność” okiem pacjen­tów — bolącz­ki sys­te­mu ochro­ny zdro­wia z punk­tu widze­nia orga­ni­za­cji pacjenckiej

Magdalena Kołodziej, Prezes Zarządu Fundacji MY Pacjenci

 • jakie­go sys­te­mu ochro­ny zdro­wia ocze­ku­ją i potrze­bu­ją pacjenci
 • co nam mówią wyni­ki badań
 • jak może­my popra­wić sytu­ację pacjentów

15.50–16.00

prze­rwa

16.00–16.30

Co pacjen­ci (i bran­ża phar­ma) powin­ni wie­dzieć o sys­te­mie ochro­ny zdro­wia w zakre­sie leków? Zdradza były wiceminister

Profesor n. med. i n. o zdro­wiu, dr. hab. n. ekon. Marcin Czech

16.20–16.50

 PANEL pod­su­mo­wu­ją­cy sesję:

MODERATOR — prof. Marcin Czech

Uczestnicy deba­ty:

Ewa Jankowska, Prezes Zarządu PASMI — wypo­wiedź “Pacjentocentryczny sys­tem okiem pacjen­ta-nowe ocze­ki­wa­nia w zakre­sie dostęp­no­ści leko­wej
Magdalena Kołodziej, Prezes Zarządu Fundacji MY Pacjenci
Diana Żochowska, Medonet

16.50

Zakończenie pierw­sze­go dnia Konferencji

15 wrze­śnia 2022 (II DZIEŃ KONFERENCJI)

09.30–09.35

Sesja: PACJENTOCENTRYCZNE KAMPANIE. Jak budo­wać, moni­to­ro­wać i roz­wi­jać akcje edukacyjne
i pro­mo­cyj­ne skie­ro­wa­ne do pacjentów

KIEROWNIK SEKCJI: Diana Żochowska, Head of Medonet, Ringier Axel Springer Polska

09.35–10.05

Kampanie edu­ka­cyj­ne i świa­do­mo­ścio­we skie­ro­wa­ne do pacjen­tów — jak mie­rzyć ich efektywność?

Ewelina Nazarko-Ludwiczak, Healthcare Communication Expert, ENMEDICA Consulting

10.05–10.35

Jak stra­cić 50 mld USD na dzia­ła­nia, któ­re tra­fia­ją do botów? Przegląd prak­tycz­nych wska­zó­wek dla marketerów

Dobromir Ciaś, Prezes Edge NPD, eks­pert moni­to­ro­wa­nia ruchu online

10.35–10.45

prze­rwa

10.45–11.15

Zrozumieć „ścież­kę pacjen­ta” i dopa­so­wać do niej aktyw­no­ści pro­mo­cyj­ne — jak to się robi?

Malina Wieczorek, Prezes Fundacji SM-Walcz o siebie

11.15–12.15

Sprzedawca, edu­ka­tor czy klu­czo­wy pro­fe­sjo­na­li­sta medycz­ny czy­li jak fir­ma far­ma­ceu­tycz­na może mądrze wspie­rać pacjen­tów na każ­dym eta­pie „ścież­ki”, poprzez kam­pa­nie edu­ka­cyj­ne skie­ro­wa­ne do farmaceutów

Ewa Żelechowska, Strategy&Sales Director QAH

 • Rosnąca rola far­ma­ceu­ty w tria­dzie: lekarz, pacjent, farmaceuta
 • Dlaczego war­to prze­stać trak­to­wać far­ma­ceu­tę jako sprzedawcę?
 • Jak z suk­ce­sem budo­wać świa­do­mość far­ma­ceu­tów, by poma­ga­li pacjen­tom wybie­rać to, co dla pacjen­ta najlepsze?

12.15–13.15

lunch

13.15–13.50

Sesja: PACJENTOCENTRYCZNY MARKETING. O nowych realiach, nowych pomy­słach i nowych
moż­li­wo­ściach dzia­łań pro­mo­cyj­nych dla bran­ży pharma

KIEROWNIK SESJI: Marcin Renduda ‑nie­za­leż­ny ekspert

Pozycjonowanie i tar­ge­to­wa­nie w nowych realiach — data dri­ven mar­ke­ting — jak wykorzystać
doświad­cze­nia z mniej kon­ser­wa­tyw­nych branż na ryn­ku pharma?

„Działania mar­ke­tin­go­we na ryn­ku phar­ma nie są typo­we, ponie­waż nie mogą takie być. Wynika to oczy­wi­ście z prawnych
ogra­ni­czeń, a tak­że ze spe­cy­fi­ki tego sek­to­ra. Jednak war­to przyj­rzeć się cza­sa­mi jak inne bran­że wyko­rzy­stu­ją nowoczesne
narzę­dzia tech­no­lo­gicz­ne do nawią­za­nia i utrzy­ma­nia kon­tak­tu ze swo­ją gru­pą doce­lo­wą. Zapraszam na opo­wieść o tym jak korzy­stać z doświad­czeń innych i jed­no­cze­śnie pozo­stać w zgo­dzie z wszel­ki­mi ogra­ni­cze­nia­mi prawnymi”

13.50–14.20

Co pro­du­cent leków może zro­bić, aby poprzez mądry mar­ke­ting wspie­rać pacjentów?

14.20–14.30

prze­rwa

14.30–15.00

Cudowny lek, któ­re­go… pacjen­ci nie chcą przyj­mo­wać. Jak zor­ga­ni­zo­wać nowo­cze­sny, pro­pa­cjenc­ki mar­ke­ting, by fak­tycz­nie wspie­rał leka­rzy w dzia­ła­niu, a nie tyl­ko ich przekonywał.

Zbigniew Kowalski, wykła­dow­ca, kon­sul­tant, dorad­ca i tre­ner komu­ni­ka­cji interpersonalnej

15.00–15.30

Pacjent w Social mediach

Łukasz Durajski, Lekarz spe­cja­li­zu­ją­cy się w dzie­dzi­nie pedia­trii w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.
Twórca i zało­ży­ciel oraz dyrek­tor medycz­ny plat­for­my tele­me­dycz­nej Med24

15.30–15.45

prze­rwa

15.45–16.45

DEBATA NA ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Prowadzący — Zbigniew Kowalski

Czym jest i czym powin­na być PACJENTOCENTRYCZNOŚĆ dla bran­ży pharma?

Uczestnicy deba­ty:
Prof. Artur Mamcarz, Prof. Marcin Czech, Magdalena Kołodziej (Fundacja MY PACJENCI),
Malina Wieczorek (Fundacja SM-Walcz o sie­bie), Diana Żochowska (Medonet),
Maciej Krasnodębski (Boehringer Ingelheim), Jacek Karaś (Bayer), Marcin Renduda (nie­za­leż­ny ekspert)

16.45

Zakończenie Konferencji

POBIERZ PROGRAM W PLIKU PDF